Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy statement Mobility Mixx

Voor haar bedrijfsvoering en de optimalisatie daarvan verzamelt Mobility Mixx B.V. (hierna ‘Mobility Mixx’) persoonsgegevens. Mobility Mixx garandeert dat deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt conform de privacy wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit Privacy Statement beschrijft welke gegevens worden verzameld voor welke doeleinden, en hoe u als kaarthouder van Mobility Mixx uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Mobility Mixx is Deelnemer in het OV-chipkaart Scheme

Mobility Mixx is, in de rol van Bedrijvenkaartaanbieder, Deelnemer in het OV-chipkaart Scheme. Voor de uitvoering van het contract dat Mobility Mixx voor de rol van Bedrijvenkaartaanbieder met TLS heeft gesloten, vraagt TLS aan Bedrijvenkaartaanbieder te (laten) zorgen voor expliciete toestemming van de kaarthouder ten aanzien van het gebruik, verwerking en inzage in de persoonsgegevens en de reistransacties op de OV-chipkaart.

Gebruik van de gegevens door derden

Voor de uitvoering van de dienstverlening en de verwerking van persoonsgegevens kan Mobility Mixx gebruik maken van diensten van derden. Deze partijen mogen persoonsgegevens alleen verwerken als zij zich aan de instructies van Mobility Mixx houden zoals zijn vermeld in de overeenkomst. Mobility Mixx controleert of deze derden voldoen aan beveiligingsverplichtingen en aan de eisen vastgelegd in de privacy wetten en regels. Mobility Mixx zal persoonsgegevens van haar kaarthouders nooit voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken.

Zakelijke klanten

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement.

Particuliere klanten

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Cookies

Voor een beschrijving van de door ons gebruikte cookies en het beheren van uw cookie instellingen kunt u terecht op onze Cookie pagina.

Gegevensvastlegging

Basisgegevens

Mobility Mixx legt de volgende persoonsgegevens van de werknemers vast: naam, geslacht, geboortedatum, woonadres, telefoonnummer, email adres, Mobility Mixx klantnummer en, als de kaart uitgevoerd is als OV-chipkaart, de OV-chipkaartnummers (het interne nummer van de kaart en het afgedrukte nummer op de kaart).

Reis- en transactiegegevens

Tevens worden de reizen en transacties die met de Mobility Card worden gemaakt vastgelegd. Deze gegevens ontvangt Mobility Mixx van de bij haar aangesloten dienstverleners en/of van Trans Link Systems (TLS).

Website bezoek

Mobility Mixx verzamelt, verwerkt en analyseert gegevens met betrekking tot klanten en bezoekers van haar websites en applicaties middels gebruik van Google Analytics en zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. Middels deze cookies verzamelt Mobility Mixx de volgende (anonieme) gegevens: de domeinnaam, de hoeveelheid hits, de pagina's die bezocht worden, vorige/volgende sites die bezocht worden en de duur van elk bezoek.

Mobiele app gebruik

Mobility Mixx meet in haar mobiele apps, net als op de website, op anonieme basis het gebruik van de verschillende functionele delen.

Gedragsveranderingsprojecten

Indien u deelneemt aan een gedragsveranderingsproject van Mobility Mixx dan registreren wij aanvullende gegevens: kentekens van uw auto(s), tenaamstellingsdatum van uw auto(s), IBAN en locatiegegevens.
Deze gegevens worden geregistreerd voor de duur van het project, en worden na formele beëindiging van het project verwijderd. Blijft u als particulier na afloop van het project gebruik maken van de reguliere dienstverlening van Mobility Mixx dan wordt het IBAN niet verwijderd.

Bijzondere persoonsgegevens

Mobility Mixx verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid) als gedefinieerd in de AVG.

Verwerkingsdoelen

De geregistreerde gegevens worden primair gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en daarmee de uitvoering van het contract tussen Mobility Mixx en de werkgever dan wel particulier. Daarnaast worden meer specifiek de gegevens gebruikt voor:

Productie en uitgifte van de Mobility Card

De Mobility Card staat op naam van de gebruiker. Het is daarmee een persoonlijke (OV-chip)kaart, die alleen door deze gebruiker mag worden gebruikt.

Verwerking van de reis- en transactiegegevens, facturering en rapportage

Mobility Mixx koppelt de reis- en transactiegegevens en bijbehorende kosten aan de kaarthoudergegevens (op kaartnummerniveau). Dit is nodig om de kosten aan de juiste gebruiker te kunnen alloceren. Deze gegevens worden gebruikt voor de factuur, factuurspecificaties en rapportage. Kaarthouders kunnen de reis- en transactiegegevens zelf inzien nadat zij zijn ingelogd op mobilitymixx.nl.

Serviceverlening

Door de vastlegging van de contact-, transactie-, en reisgegevens in het Mobility Mixx systeem is het mogelijk te allen tijde service te kunnen verlenen aan de kaarthouders, zoals het beantwoorden van vragen over de reizen en kosten, het boeken en faciliteren van vervoersmogelijkheden, het verwerken van verlies- en diefstalmeldingen en als gevolg daarvan het eventueel aanvragen van een vervangende kaart en klachtafhandeling.

Wat zijn de rechten van de kaarthouders?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u een aantal privacyrechten:

  • recht van inzage: u heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens;
  • recht op rectificatie: u heeft recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
  • recht op gegevenswissing: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen;
  • recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht om de persoonsgegevens die worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen;
  • recht van bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Uw schriftelijke verzoeken kunt u sturen aan:

Mobility Mixx B.V.
T.a.v. Data Protection Officer
P.J. Oudweg 4
1314 CH Almere

Indien door uitvoering van het privacy recht geen of onvoldoende persoonsgegevens geregistreerd blijven voor uitvoering van de Mobility Mixx dienstverlening dan zal de dienstverlening aan de kaarthouder worden beëindigd. Vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gesteld via een e-mail naar info@mobilitymixx.nl

Beveiliging en bewaartermijnen

Voor de bescherming van de persoonsgegevens heeft Mobility Mixx fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten en de aard van de te beschermen persoonsgegevens. Reisgegevens kunnen door kaarthouders worden ingezien op mobilitymixx.nl nadat men is ingelogd met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. In de administratie van Mobility Mixx worden gegevens zolang bewaard als wettelijk verplicht is.

Websites, mobiele applicaties en e-mailberichten

Op de websites van Mobility Mixx wordt algemene informatie over Mobility Mixx getoond. Hiernaast kent Mobility Mixx een beveiligd deel voor kaarthouders, die kunnen inloggen met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.
Mobility Mixx verstuurt ook e-mailberichten die kaarthouders informeren over relevante ontwikkelingen in de dienstverlening van Mobility Mixx. Kaarthouders kunnen zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van deze e-mailberichten via de afmeldmogelijkheid onderaan elke nieuwsbrief.

Wijzigingen

Deze versie van het Privacy Statement is opgesteld in maart 2020. Mobility Mixx behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in wet- en regelgeving. Op mobilitymixx.nl wordt altijd de meest recente versie van het Privacy Statement getoond.