Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruikersvoorwaarden

Lees deze Gebruiksvoorwaarden nauwkeurig voordat u gebruik maakt van de (mobiele) websites en applicaties (de 'Websites en Applicaties’) van Mobility Mixx B.V. (‘Mobility Mixx’). Door gebruik te maken van de Websites en Applicaties van Mobility Mixx verklaart u zich als gebruiker (‘Gebruiker’) akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van deze website
De informatie die de Websites en Applicaties van Mobility Mixx verstrekken, mag niet worden opgevat als een aanbod. De informatie is bedoeld als algemene informatie. Mobility Mixx spant zich in om de informatie en andere gegevens die Mobility Mixx op de Websites en Applicaties verstrekt juist, volledig en actueel te laten zijn, maar geeft ten aanzien hiervan geen garantie.

Mobility Mixx maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Toch kan Mobility Mixx niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en foto's verstrekt via de Websites en Applicaties en u kunt daaraan derhalve geen rechten ontlenen. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Mobility Mixx beheert en onderhoudt de Websites en Applicaties vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u de Websites en Applicaties vanuit andere landen gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.
Mobility Mixx kan evenmin garanderen dat de Websites en Applicaties foutloos of ononderbroken functioneren.


Websites van derden
Daar waar de Websites en Applicaties door middel van hyperlinks verwijzen naar websites en applicaties van derden, houdt dit niet in dat Mobility Mixx de producten of diensten, die via de Websites en Applicaties worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt, is voor uw eigen risico en Mobility Mixx wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Mobility Mixx controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten
Mobility Mixx, respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot in de Websites en Applicaties gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de Websites en Applicaties, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mobility Mixx of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Mobility Mixx, haar eventuele agenten en/of haar toeleveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Mobility Mixx op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze door, met betrekking tot of vanwege de Websites en Applicaties ontstaat. Onder andere aanvaardt Mobility Mixx geen aansprakelijkheid met betrekking tot (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de Websites en Applicaties, (ii) de informatie die op of via de Websites en Applicaties ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Mobility Mixx of aan u, (iv) het al dan niet functioneren van de Websites en Applicaties (v) misbruik van de Websites en Applicaties, (vi) het verlies of wijzigen van gegevens, (vii) het downloaden of gebruik van software die via de Websites en Applicaties beschikbaar wordt gesteld, of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van de Websites en Applicaties. Het hierboven gestelde omtrent de uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of grove nalatigheid van Mobility Mixx.

Veiligheid
Mobility Mixx wijst u erop dat de Websites en Applicaties vertrouwelijke informatie kan bevatten. U moet zelf voorzorgsmaatregelen nemen om misbruik te voorkomen. Pas op voor meekijkers en geef uw inlogcodes niet aan derden. Voorkom dat uw computer, telefoon of tablet kwijt raakt of gestolen wordt. Mocht dit toch gebeuren, dan kunt u de instellingen van uw account aanpassen. Indien u ervoor kiest om ingelogd te blijven op de Websites en Applicaties, doet u dat voor uw eigen risico.

Wijzigingen
Mobility Mixx behoudt zich te allen tijde het recht voor om de informatie in de Websites en Applicaties (inclusief de tekst van deze Gebruiksvoorwaarden) te wijzigen zonder hiervan nadere (voor)aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie die via de Websites en Applicaties wordt verstrekt en deze Gebruiksvoorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Toepasselijk recht
Op deze Gebruiksvoorwaarden en de Websites en Applicaties is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die ontstaan in verband met de Websites en Applicaties en de daarop gepubliceerde informatie.